Arkitektur

 

God arkitektur er et nøkkelord for at Bygda 2.0 skal bli et attraktivt sted for å bo og leve. Fantastisk utsikt og natur, bygninger tilpasset og integrert i landskapet  sammen med en kompromissløs arkitektur, skal skape et dynamisk og sammensatt miljø med bevegelse og aktualitet.

Det skal bygges boliger og nærings- og forskningsfasiliteter i ulike former, avhengig av behov og den enkelte tomts beskaffenhet. Det skal utvikles fellesområder og gode utearealer.

Å kunne oppleve Stokkøyas unike natur hjemme i egen bolig og på arbeidsplassen er en viktig premiss for arkitekturens form. Arkitekturen skal skape gode uterom. Vi vil lage sykkelveier, utsiktspunkt, lekesoner og fellesarealer for store og små.

Vi vil se på tilgjengelighet og universell utforming, som også er et stort politisk satsingsområde. Bygda 2.0 på Stokkøya er et område der det kan utvikles på flere nivåer. Gode boliger, rekreasjon og bruk av utearealene er en viktig del av livet i den nye landsbyen. Vi vil utfordre og utrede tilgjengelighet og universell utforming for å gi alle en hverdag med muligheter  til å delta på lik linje både i arbeid og fritid, inne i og utenfor husene.

Regjeringen vil løfte den norske arkitekturen, og lanserte i 2009 et eget arkitekturpolitisk dokument ”Arkitektur nå”.  Her er noen viktige utdrag som blir sterkt vektlagt i utviklingen av Bygda 2.0:

  • God arkitektur skal bidra til høy livskvalitet, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk og omgivelser. God arkitektur skal uttrykke felles kultur og identitet. Arkitekturen skal bidra til velferd, bærekraft og verdiskaping, og inspirere til å bevare og berike. Arkitekturpolitikken skal innrettes mot helhet og sammenheng i våre fysiske omgivelser.
  • Velvære og helse påvirkes av det bygde miljøet ved at arkitekturen skaper rammer, muligheter og begrensninger for personlig og sosialt liv. Arkitekturens former, farger og symboler utløser tanker og følelser som har betydning for velvære og for psykisk helse. Funksjonelt skal arkitekturen legge til rette for sosial omgang, skape møtesteder og treffsteder. Steder med god arkitektonisk kvalitet stimulerer til kontakt og fellesskap, og kan bidra til å styrke folks følelse av tilhørighet og trygghet, kontroll og stedsidentitet.
  • Miljøvennlig – minst mulig belastning på omgivelsene
  • Minimalisere negative inngrep i landskapet og beslag på dyrket mark
  • Istandsetting og rehabilitering av forringende områder prioriteres
  • Norsk arkitektur skal være synlig internasjonalt. Norsk arkitektur og norske arkitekter skal bidra til å skape et tydelig og positivt bilde av Norge som en moderne og innovativ nasjon. Profilering av norsk arkitektur internasjonalt skal gis økt prioritet.

Kompetente folk ønsker stedskvalitet og prioriterer dette.  Stedtes kvaliteter kan tiltrekke høytutdannet arbeidskraft, og da vil bedriftene følge etter. Stedets beskaffenhet blir næringspolitikk.